چرخ خیاطی صنعتی قیطان دوز نیوگلد NG N-222

چرخ خیاطی صنعتی قیطان دوز ناکاتا مدل NAKATA N-222 جهت دوخت تزئینی نما با قابلیت دوخت 2 نخ قیطان و مدل N-222-4 دوخت 4 نخ قیطان استفاده می شود.