دو پایه کمپلت درشت گلدن ویل CS-8910-CT

چرخ خیاطی دوپایه (کمپلت درشت) میل سوزن متحرک مجهز به سرنخ زن و پایه بالاکن اتوماتیک می باشد.