دســـتگاه فیوزینـــگ (لایی چســـبان) ناکاتا

ماشین آلات تخصصی

دســـتگاه فیوزینـــگ (لایی چســـبان)

دســـتگاه فیوزینـــگ (لایی چســـبان) ناکاتا جهت اتصال لایی به پارچه با استفاده از حرارت در ابعاد 30 – 50 – 60 – 90 – 120 و 180 می باشد.

 

 

 

جامه آرايان نازفر