دستگاه صنعتی اتصال نوار چسب ناکاتا U801-U701

دستگاه اتصال نوار چسب ناکاتا مدل U801-U701 جهت لباس زیر  مناسب می باشد.