التراسونیک جوش نقطه ای

التراسونیک جوش نقطه ای

از این دستگاه جهت اتصال بصورت نقطه ای مانند اتصال بند ماسکاستفاده میگردد.سیستم اتصال در این دستگاه التراسونیک میباشد.