راهنمای تولید کت زنانه

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

۱

دوخت مارک

راسته دوز

نما دوز

۲

دوخت سر شانه

راسته دوز

۳

اتصال آستین ها

راسته دوز

۴

دوخت پشت  کار

راسته دوز

۵

دوخت دکمه

دکمه زن

۶

دوخت دکمه

دکمه زن

۷

دوخت جا دکمه ای چشمی

جا دکمه چشمی زن

۸

دوخت آستین

راسته دوز