راهنمای تولید دامن

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

۱

اتصال بند کمر

راسته دوز

۲

دوخت درز

راسته دوز

۳

دوخت وسط کار

راسته دوز

۴

دوخت درز پیش

هفت و هشت

۵

تازدن لبه پایینی

راسته دوز

۶

اتصال قزن

قزن زن