راهنمای تولید تی شرت

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

۱

نوار یقه

میان دوز نوار دوز

راسته

میان دوز کابویی

۲

اتصال آستین

سر دوز چهار نخ

۳

دوخت پایین دامن

میان دوز

دستگاه اتوماتیک پایین دامن

۴

اتصال نوار به تنه

سر دوز چهار نخ

۵

دوخت سر آستین

میان دوز

دستگاه اتوماتیک سر آستین